joomla 1.6

KHOA ĐIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Danh sách cán bộ Khoa Điện
66 User(s):
Search criteria
Search results
<< Start < Prev [1] 2 Next > End >>

Họ Tên Nơi công tác Chức danh
GV.ThS
0913842776
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Hệ thống điện
GV.ThS
0989161160
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Tự động hóa
GV.ThS
0906596569
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Tự động hóa
PGS.TS
0913423178
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Chánh Văn phòng ĐHĐN
GVC.TS
0973030049
Hưu trí
Giảng viên thỉnh giảng BM Tự động hóa
KS
0986169017
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Cán bộ hướng dẫn thí nghiệm
PGS.TS.GVCC
01655652319
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Điện công nghiệp
KS
01688584578
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Cán bộ hướng dẫn thực hành
GV.ThS
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Hệ thống điện
GVC.TS
0983010023
Trường Cao đẳng Công Nghệ
Phó Hiệu trưởng
GV.TS
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Tự động hóa
GV.ThS
0905118538
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Tự động hóa
GV.ThS
0905604345
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Tự động hóa
GV.ThS
0914213440
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Hệ thống điện
PGS.TS
0913405526
Đại học Đà Nẵng
Phó Giám Đốc
GVC.TS
0903501446
Đại học Bách Khoa
Giảng viên BM Điện Công Nghiệp
GV.TS
0914049493
Khoa Điện, Trường CĐCN, ĐH Đà Nẵng
Phó Hiệu trưởng
GV.ThS
0975105896
Bộ môn Điện Công Nghiệp
Giảng viên Bộ môn Điện Công Nghiệp
GVC.TS
0905841819
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Trưởng BM Điện công nghiệp
GV.TS
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Trưởng Khoa
GV.ThS
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Hệ thống điện
PGS.TS
0914112526
Trường Đại hoc Bách khoa
Hiệu trưởng
GV.ThS
0914060888
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Điện công nghiệp
GV.TS
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Tự động hóa
GV.TS
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Tự động hóa
KS
0905107587
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Cán bộ hướng dẫn thí nghiệm
GV.ThS
0937956953
Đại học Đà Nẵng
Giảng viên-CV Ban Cơ sở vật chất
GV.ThS
0935764642
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Hệ thống điện
GV.ThS
0983657458
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Hệ thống điện
GVC.ThS
0914063749
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Điện công nghiệp
KS
0983734471
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Cán bộ hướng dẫn thí nghiệm
GVC.TS
0935283283
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Trưởng Bộ Môn
GVC.ThS
0914020723
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Tự động hóa
GV.TS
0913620848
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Hệ thống điện
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Điện công nghiệp
GV.ThS
0978759332
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Điện công nghiệp
GV.KS
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Điện công nghiệp
GV.ThS
0917981779
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Hệ thống điện
GV.ThS
0982435660
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Tự động hóa
GV.ThS
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Hệ thống điện
GVC.TS
0905356565
Đại Học Đà Nẵng
Phó Ban Đào Tạo
KS
0905170336
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Cán bộ hướng dẫn thí nghiệm
GV.ThS
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Điện công nghiệp
ThS
0903518978
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Cán bộ hướng dẫn thí nghiệm
GV.ThS
0983561479
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giáo vụ khoa
GV.ThS
0914486786
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Tự động hóa
GV.TS
0935103301
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Tự động hoá
CN
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Thư ký Khoa
GV.ThS
Khoa Điện, Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng
Giảng viên BM Hệ thống điện
GVC.ThS
0903507287
Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN
Trưởng phòng Đào tạo

<< Start < Prev [1] 2 Next > End >>

40 NĂM - KHOA ĐIỆN

       40nam


You are here: