joomla 1.6

KHOA ĐIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Chuẩn đầu ra


chuan dau ra PDF. In Email
Sinh viên - Chuẩn đầu ra
Viết bởi Khoa Điện   
Thứ sáu, 06 Tháng 5 2016 14:18

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử

 1. Hiểu biết về công nghệ và kỹ năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại.
 2. Áp dụng các kiến thức về Toán và khoa học cơ bản trong công tác chuyên môn.
 3. Phân tích, tổng hợp, xử lý và áp dụng kết quả thực nghiệm trong công việc.
 4. Thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành hệ thống cũng như các thành phần trong hệ thống.
 5. Suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.
 6. Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật.
 7. Sử dụng được các thiết bị, các công cụ kỹ thuật hiện đại, các phần mềm chuyên dùng, các kỹ năng cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn.
 8. Giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ trong công tác chuyên môn.
 9. Trình bày, báo cáo kết quả.
 10. Học tập liên tục.
 11. Hiểu biết về xã hội, môi trường.

 Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa

 1. Áp dụng các kiến thức về Toán, khoa học cơ bản và khoa học kỹ thuật trong công tác chuyên môn.
 2. Sử dụng các thiết bị, công cụ kỹ thuật hiện đại cũng như vận dụng các kỹ năng cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn.
 3. Xây dựng và tiến hành thí nghiệm, cũng như phân tích và xử lý kết quả thí nghiệm.
 4. Tư vấn, thiết kế, quản lý thi công đáp ứng các yêu cầu thực tiễn về kinh tế, xã hội, môi trường, chính trị, đạo đức, an toàn lao động, sản xuất và bền vững.
 5. Lắp đặt, thử nghiệm, vận hành và sửa chữa các hệ thống, các thiết bị điện, điện tử và các hệ thống tự động hóa.
 6. Suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.
 7. Xác định, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật.
 8. Giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ trong công tác chuyên môn.
 9. Trình bày, báo cáo kết quả.
 10. Học tập liên tục.
 11.  Hiểu biết về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

 

 Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện

2.1 Chuẩn đầu ra chung

 1. Lập luận kỹ thuật và giải quyết vấn đề

 -         Khả năng phát hiện và hình thành ý tưởng

 -         Khả năng mô hình hóa vấn đề

 -         Khả năng phân tích và đánh giá

 -         Khả năng đề xuất các giải pháp và kiến nghị.

 -         Khả năng tự nghiên cứu khoa học

 2. Có kiến thức, hiểu biết về các vấn đề đương đại

  -        Thực hiện trách nhiệm của người thạc sỹ với xã hội; sự tác động của kỹ thuật đối với xã hội và các quy tắc của xã hội đối với kỹ thuật;

  -         Có khả năng cập nhật các vấn đề mang tính thời sự, tính chất toàn cầu hóa tác động đến các giải pháp kỹ thuật nói chung và thiết kế kỹ thuật nói riêng.

 3. Phẩm chất cá nhân

 -          Được rèn luyện để phát triển và thể hiện được về: năng lực tư duy sáng tạo; năng lực tư duy suy xét; các thuộc tính và kỹ năng cá nhân như kỹ năng đọc tài liệu khoa học, kỹ năng tự học, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; năng lực quản lý thời gian trong sắp xếp công việc.

 4. Phẩm chất nghề nghiệp

  -          Được rèn luyện về tính trung thực, bổn phận và trách nhiệm; phong cách ứng xử; khả năng xây dựng kế hoạch cho tương lai và ý thức cập nhật thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật.

 5. Kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ

 -          Có kỹ năng thuyết trình các vấn đề khoa học một cách logic, ngắn gọn, dễ hiểu.

 -          Có kỹ năng viết báo cáo khoa học, báo cáo thuyết trình chuyên môn theo tiêu chuẩn chuyên ngành. Có kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật điện.

 2.2 Chuẩn đầu ra cụ thể

 a. Theo định hướng nghiên cứu

6a. Năng lực hệ thống hóa

   -          Khả năng xem xét vấn đề ở mức tổng thể, xác định được mối liên hệ và các tương tác trong quá trình vận hành; sắp xếp, xác định các yếu tố trọng tâm và có khả năng phân tích lựa chọn giải pháp.

7a. Khả năng thiết kế và học tập ở trình độ cao hơn

  -           Có khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản và các kiến thức chuyên sâu để thiết kế, mô phỏng và tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm; phân tích và giải thích các vấn đề có cơ sở khoa học.

  -            Có khả năng nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề thuộc chuyên ngành Kỹ thuật điện ở trình độ tiến sỹ

 b. Theo định hướng ứng dụng

 6b. Nghiên cứu thực nghiệm và khám phá tri thức

 -              Có năng lực xây dựng các giải pháp, kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp thông tin, có năng lực tiến hành thử nghiệm và kiểm chứng các giải pháp thiết kế, có năng lực triển khai các ứng dụng.

 7b. Khả năng vận hành

 -               Có khả năng thiết kế quy trình vận hành hệ thống; có khả năng tổ chức hoặc tham gia vào công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ hay các dịch vụ kỹ thuật sau chuyển giao

 Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa

2.1 Chuẩn đầu ra chung

1. Lập luận kỹ thuật và giải quyết vấn đề

-         Khả năng phát hiện và hình thành ý tưởng

-         Khả năng mô hình hóa vấn đề

-         Khả năng phân tích và đánh giá

-         Khả năng đề xuất các giải pháp và kiến nghị.

-         Khả năng tự nghiên cứu khoa học

2. Có kiến thức, hiểu biết về các vấn đề đương đại

     -          Thực hiện trách nhiệm của người thạc sỹ với xã hội; sự tác động của kỹ thuật đối với xã hội và các quy tắc của xã hội đối với kỹ thuật;

-          Có khả năng cập nhật các vấn đề mang tính thời sự, tính chất toàn cầu hóa tác động đến các giải pháp kỹ thuật nói chung và thiết kế kỹ thuật nói riêng.

3. Phẩm chất cá nhân

       -        Được rèn luyện để phát triển và thể hiện được về: năng lực tư duy sáng tạo; năng lực tư duy suy xét; các thuộc tính và kỹ năng cá nhân như kỹ năng đọc tài liệu khoa học, kỹ năng tự học, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; năng lực quản lý thời gian trong sắp xếp công việc.

4. Phẩm chất nghề nghiệp

        -         Được rèn luyện về tính trung thực, bổn phận và trách nhiệm; phong cách ứng xử; khả năng xây dựng kế hoạch cho tương lai và ý thức cập nhật thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật.

5. Kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ

      -           Có kỹ năng thuyết trình các vấn đề khoa học một cách logic, ngắn gọn, dễ hiểu.

  -           Có kỹ năng viết báo cáo khoa học, báo cáo thuyết trình chuyên môn theo tiêu chuẩn chuyên ngành. Có kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật điện.

2.2 Chuẩn đầu ra cụ thể

a. Theo định hướng nghiên cứu

6a. Năng lực hệ thống hóa

Khả năng xem xét vấn đề ở mức tổng thể, xác định được mối liên hệ và các tương tác trong quá trình vận hành; sắp xếp, xác định các yếu tố trọng tâm và có khả năng phân tích lựa chọn giải pháp.

         7a. Khả năng thiết kế và học tập ở trình độ cao hơn

             - Có khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản và các kiến thức chuyên sâu để thiết kế, mô phỏng và tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm; phân tích và giải thích các vấn đề có cơ sở khoa học.

- Có khả năng nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề thuộc chuyên ngành Kỹ thuật điện ở trình độ tiến sỹ

b. Theo định hướng ứng dụng

6b. Nghiên cứu thực nghiệm và khám phá tri thức

 Có năng lực xây dựng các giải pháp, kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp thông tin, có năng lực tiến hành thử nghiệm và kiểm chứng các giải pháp thiết kế, có năng lực triển khai các ứng dụng.

7b. Khả năng vận hành

 Có khả năng thiết kế quy trình vận hành hệ thống; có khả năng tổ chức hoặc tham gia vào công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ hay các dịch vụ kỹ thuật sau chuyển giao

  Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Kỹ thuật Điện (hướng chuyên sâu Mạng và Hệ thống điện)

        - Có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo.

        - Có khả năng tổ chức, hướng dẫn các nhóm nghiên cứu khoa học;

       - Có khả năng tham gia đào tạo, hướng dẫn và giảng dạy các bậc học Đại học và sau Đại học.

       - Có khả năng phát hiện, giải quyết, phản biện những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học trong thực tiễn và lý thuyêt

       -  Có khả năng viết, trình bày và giới thiệu các vấn đề khoa học.

       - Có khả năng ngoại ngữ tiếng Anh tương đương chuẩn B2

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Tự động hóa 

         - Có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo.

        - Có khả năng tổ chức, hướng dẫn các nhóm nghiên cứu khoa học;

       - Có khả năng tham gia đào tạo, hướng dẫn và giảng dạy các bậc học Đại học và sau Đại học.

       - Có khả năng phát hiện, giải quyết, phản biện những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học trong thực tiễn và lý thuyêt

       -  Có khả năng viết, trình bày và giới thiệu các vấn đề khoa học.

       - Có khả năng ngoại ngữ tiếng Anh tương đương chuẩn B2

 


40 NĂM - KHOA ĐIỆN

       40nam


You are here: